Algemene voorwaarden

Artikel 1 Begrippen
1. Codex Online is een eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid die zich ten doel stelt tot het leveren van juridische diensten, één en ander in de meest ruime zin.
2. In deze algemene voorwaarden wordt onder “Cliënt” verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die aan Codex Online opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Diensten als bedoeld in art. 1.4 of die producten afneemt via de website van Codex Online.
3. In deze algemene voorwaarden wordt onder “Diensten” verstaan: alle door Codex Online en/of door haar ingeschakelde derden aan Cliënt geleverde producten en diensten, alsmede alle andere door Codex Online ten behoeve van Cliënt verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Cliënt worden verricht.
4. In deze algemene voorwaarden wordt onder “Website” verstaan: www.codexonline.nl

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Codex Online diensten aanbiedt of levert, ongeacht of deze aanbiedingen en overeenkomsten op afstand elektronisch worden gedaan of gesloten. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Codex Online zijn overeengekomen.
2. Niet alleen Codex Online, maar ook alle (rechts-)personen die bij de uitvoering van enige opdracht van Cliënt zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde geldt voor haar bestuurder.
3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten en vervolgopdrachten van Cliënt.

Artikel 3 De overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Cliënt van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien Cliënt het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Codex Online onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Codex Online is bevestigd, kan Cliënt de overeenkomst ontbinden.
3. Codex Online kan niet aan een aanbod worden gehouden, indien Cliënt redelijkerwijs moet kunnen begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4. Codex Online kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Cliënt aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Codex Online op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Codex Online gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
6. Na het tot stand komen van de overeenkomst is annulering niet meer mogelijk, met uitsluiting van het geval dat Cliënt een natuurlijk persoon is die niet handelt ten uitvoering van zijn beroep of bedrijf. Enkel in dat geval heeft Cliënt een annuleringsmogelijkheid van 14 dagen, zonder opgaaf van redenen.

Artikel 4 Gebruik Website
1. Cliënt staat ervoor in dat de informatie die bij het gebruik van de website wordt verstrekt aan Codex Online volledig en juist is.
2. Codex Online is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot de Diensten op de Website.
3. Codex Online heeft te allen tijde het recht om accounts, profielen en overige informatie aan te passen of te verwijderen. Tevens kan Codex Online Cliënt de toegang tot de Website ontzeggen voor bepaalde of onbepaalde tijd.

Artikel 5 Uitvoering van de Diensten
1. Codex Online verricht verscheidene Diensten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het aanbieden van juridisch maatwerk als wordt bedoeld in artikel 6.
2. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle documenten of andere ter beschikking gestelde producten en/of (elektronische) informatie, berusten uitsluitend bij Codex Online, dan wel bij de auteurs van de documenten.
3. De documenten die Cliënt afneemt, zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van Cliënt. Iedere verspreiding, exploitatie en/of verveelvoudiging van de documenten door Cliënt, wordt beschouwd als een schending van de intellectuele eigendomsrechten van Codex Online, dan wel de auteurs van de documenten.
4. De documenten zijn opgesteld voor in Nederland gevestigde partijen of personen, waarbij de activiteit waarop het model betrekking heeft steeds in Nederland wordt uitgevoerd.
5. Codex Online voert haar opdrachten uit naar Nederlands recht. De geleverde Diensten zijn dan ook enkel geschikt voor gebruik binnen Nederland en houden geen rekening met buitenlands recht.

Artikel 6 Juridische Diensten: maatwerk
1. Cliënt kan via de Website kiezen voor de Dienst maatwerk. De juridische documenten worden opgesteld door studenten die de opleiding rechtsgeleerdheid volgen aan een universiteit of deze net hebben afgerond en begeleiding en training ontvangen van advocaten en/of juristen. De juridische documenten worden expliciet niet door advocaten zelf opgesteld.
2. Alle opdrachten tot het verrichten van Diensten, beschouwt Codex Online als uitsluitend aan haar gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon of meerdere personen wordt uitgevoerd.
3. Indien Codex Online dit nuttig of noodzakelijk acht, is Codex Online steeds bevoegd zich bij het verrichten van de Diensten te laten bijstaan
door derden, dan wel de Diensten of een deel ervan te laten uitvoeren door derden.
4. Indien Cliënt wenst de opdracht tussentijds te wijzigen, kunnen daaraan meerkosten verboden zijn. De meerkosten zullen vooraf aan Cliënt worden gecommuniceerd.

Artikel 7 Beperking en/of uitsluiting van aansprakelijkheid
1. Indien Codex Online aansprakelijk wordt gehouden, zal zij niet aansprakelijk zijn voor zowel directe als indirecte schade die daadwerkelijk door Cliënt is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Codex Online met betrekking tot haar Diensten. Cliënt dient zelf zijn of haar juridische producten te allen tijde vernieuwd en compleet te houden.
2. Indien Codex Online een derde inschakelt om werkzaamheden in het kader van de gegeven opdracht te verrichten, is Codex Online niet aansprakelijk voor enige non-conformiteit in de nakoming door deze derde, of enige andere handeling van deze derde waardoor Cliënt schade oploopt.
3. Alle aanspraken van Cliënt wegens tekortschieten aan de zijde van Codex Online vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Codex Online binnen een jaar nadat Cliënt bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.
4. Codex Online staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een door of namens haar verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

Artikel 8 Juistheid van informatie
1. Cliënt staat in voor de juistheid van de aan Codex Online verstrekte informatie, documenten en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
2. Cliënt vrijwaart Codex Online van iedere aansprakelijkheid ingevolge niet, of niet tijdige nakoming van de verplichtingen uit het vorige lid.

Artikel 9 Honorering, kosten en betaling
1. Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk vastgelegd andersluidend beding, geschiedt de honorering van Diensten verleend door Codex Online vooraf middels iDEAL. Alle door Codex Online gecommuniceerde bedragen zijn exclusief BTW en verzendkosten tenzij expliciet anders aangegeven.
2. Codex Online zal directe kosten die in verband staan met het verlenen van de Diensten aan Cliënt in rekening brengen. Dergelijke directe kosten zijn onder andere griffierechten, kosten van deskundigen en/of hulppersonen en kosten van uittreksels uit het Handelsregister en het Kadaster.
3. Voor zover voor het verrichten van bepaalde Diensten een vaste prijs is afgesproken en het verlenen van de Diensten leidt tot extra werkzaamheden of prestaties die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn begrepen, is Codex Online gerechtigd de kosten van genoemde werkzaamheden in rekening te brengen. Codex Online zal Cliënt zoveel mogelijk tijdig informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
4. Cliënt en Codex Online kunnen schriftelijk overeenkomen tot betaling middels facturatie. Facturen dienen uiterlijk 14 (veertien) dagen na factuurdatum te worden voldaan.
5. Indien Cliënt een aan hem verzonden factuur niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist. In geval van betalingsverzuim door Cliënt is Codex Online gerechtigd alle ten behoeve van Cliënt te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daardoor op enige wijze jegens Cliënt schadeplichtig kan worden. De gevolgen van een niet tijdige betaling van facturen, zoals een niet-ontvankelijkheidsverklaring, komen voor rekening en risico van Cliënt.
6. In geval van betalingsverzuim is Cliënt een vertragingsrente verschuldigd over openstaande vorderingen van Codex Online ad 2% (twee procent) per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volle maand moet worden gerekend.
7. Indien Codex Online om haar moverende redenen besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Cliënt, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 13.6 van deze algemene voorwaarden genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding
voor buitengerechtelijke incassokosten. Voor niet-particuliere Cliënt bedragen deze kosten echter minimaal 15% (vijftien procent) van de opdrachtsom.

Artikel 10 Geheimhouding
1. Cliënt en Codex Online verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien Codex Online op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde mede te verstrekken en Codex Online zich niet ter zake kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is Codex Online niet gehouden tot schadevergoeding en is Cliënt niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade hierdoor ontstaan.
3. Cliënt en Codex Online zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hen in te schakelen derden.

Artikel 11 Identiteit van Young Law
1. Codex Online is gevestigd aan Hadesstraat 15 (1363 TK) Almere.
2. Codex Online is op kantoortijden te bereiken via 06 262 524 49. Per e-mail is Codex Online bereikbaar via info@codexonline.nl.

Artikel 12 Bijzondere bepalingen
1. In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige bepalingen bevatten, geldt hetgeen in de opdrachtbevestiging is bepaald.

Artikel 13 Toepasselijk recht
1. Op de rechtsverhouding tussen Codex Online en Cliënt is Nederlands recht van toepassing.

Call Now Button